L??t xem: 570

Sinh viên tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên d?n ??u vòng S? kh?o cu?c thi Cu?c thi Sinh viên v?i ATTT ASEAN 2020

Sinh viên khoa C?ng ngh? Th?ng tin, tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên (?HQG-HCM) ?? xu?t s?c d?n ??u vòng S? kh?o Cu?c thi Sinh viên v?i An toàn Th?ng tin ASEAN 2020, ???c t? ch?c trong ngày 31/10 v?i 95 ??i d? thi t? 31 tr??ng ??i h?c-Cao ??ng trong n??c và 6 qu?c gia ASEAN khác.

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayTr?i qua 8 ti?ng thi ??u ??y c?ng th?ng, ??i tuy?n HCMUS.Twice v?i b?n thành viên: V??ng Hy, Nguy?n Hy Hoài Lam, Nguy?n Qu?c Trung và Nguy?n Th? H?ng ?n ?? ??t ???c Gi?i Nh?t khu v?c Mi?n Nam. ?ay c?ng là ??i cao ?i?m nh?t trên b?ng x?p h?ng t?ng s?p toàn cu?c thi ? t?t c? các khu v?c (v?i 6064 ?i?m), giành ???c t?m vé d? thi vòng Chung kh?o c?a cu?c thi s? ???c t? ch?c vào ngày 28/11/2020 t?i H?c vi?n C?ng ngh? B?u chính vi?n th?ng, Hà N?i. Ngoài ra, hai ??i tuy?n HCMUS.BlackPink và HCMUS.RedVelvet c?a tr??ng c?ng ??t giành ???c Gi?i Ba khu v?c mi?n Nam.

Cu?c thi Sinh viên v?i An toàn Th?ng tin ASEAN 2020 (ASCIS 2020) do Hi?p h?i An toàn Th?ng tin Vi?t Nam (VNISA) ch? trì, ph?i h?p v?i C?c C?ng ngh? th?ng tin - B? GD-?T và C?c An toàn th?ng tin - B? Th?ng tin và truy?n th?ng - t? ch?c. ?ay là m?t san ch?i nh?m trang b? cho sinh viên các ki?n th?c v? An toàn Th?ng tin (ATTT), ??y m?nh và nang cao nhan th?c c?a sinh viên trong v?n ?? ATTT c?ng nh? ?ào t?o ngu?n nhan l?c ATTT cho Vi?t Nam. Cu?c thi ???c di?n ra hàng n?m, thu hút ???c nhi?u tr??ng ??i h?c-Cao ??ng ? Vi?t Nam và khu v?c ??ng Nam á tham gia. Vòng S? Kh?o c?a cu?c thi ???c di?n ra theo hình th?c Jeopardy v?i các ch? ?? nh?: m?t m?-m? hóa, an ninh Web, d?ch ng??c m? ngu?n, khai thác l? h?ng, l?p trình,... và ???c t? ch?c tr?c ti?p ??ng th?i t?i hai khu v?c thi ??u mi?n B?c và mi?n Nam, cùng vi?c tham gia tr?c tuy?n c?a các ??i khách m?i t? các qu?c gia khác.

Image

QU?N TR? ??I H?C