L??t xem: 101

Ngày h?i Sinh viên và Doanh nghi?p l?n VIII

Ngày 01/11/2020, Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM ?? t? ch?c “Ngày h?i Sinh viên và Doanh nghi?p” l?n VIII, n?m 2020 t?i c? s? 1 (227 Nguy?n V?n C?, P4, Q5)

?

Ngày h?i có s? tham gia c?a 32 doanh nghi?p v??i 35 gian ha?ng tuyê?n du?ng, thu hút s? quan tam c?a hàng ngàn l??t sinh viên, ??ng nh?t t? tr??c ??n nay.

Kh?ng khi sinh viên tham gia d?ng ??o t?i ngày h?i Sinh viên và Doanh nghi?p n?m 2020

?

T?i l? khai m?c ngày h?i PGS.TS Tr?n Lê Quan - Phó Hi?u tr??ng Nhà tr??ng, ngày h?i la? di?p ?ê? sinh viên tr??ng tìm hi?u th?ng tin và c? xát th?c t? v?i nhà tuy?n d?ng, ??ng th?i thu?c ?a?y nhà tr??ng nang cao cha?t l???ng ?ào t?o ngu??n nhan l??c, ?a?p ??ng nhu ca?u ngày càng cao c?a xa? h??i. ?ay cu?ng la? c? h??i ?? các doanh nghi?p tuyê?n du?ng ???c nhan s? có ch?t l??ng do Tr??ng ?H KHTN ?a?o ta?o.

?

PGS.TS Tr?n Lê Quan, Phó hi?u tr??ng Nhà tr??ng và ?ng Nguy?n V?n T?nh, Giám ??c TT HTSV, Tr??ng ban t? ch?c ngày h?i trao th? c?m ?n và hoa cho các c?ng ty tham gia

?

C?ng trong l? khai m?c, Ban T? ch?c ?? trao 10 su?t h?c b?ng “Th?p sáng ??c m? l?n XIII - n?m 2020” (m?i su?t tr? giá 3 tri?u ??ng) và 1 su?t h?c b?ng ti?ng Anh toàn ph?n tr? giá 10.070.000 ??ng cho sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n, h?c t?p t?t, nhi?t tình tham gia c?ng tác ?oàn th?, x? h?i và 02 su?t h?c b?ng tr? giá 5.000.000 ??ng/su?t trao trong bu?i h?i th?o chuyên ?? “ ?ánh th?c khát v?ng”.

?

PGS-TS Tr?n Lê Quan – Phó hi?u tr??ng Nhà tr??ng và ??i di?n c?ng ty TNHH Fossil trao h?c b?ng Th?p sáng ??c m? cho sinh viên

?

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?i?m nh?n c?a “Ngày h?i Sinh viên và doanh nghi?p” 2020 là chu?i các h?i th?o nh?: “Over the challenges - T?m quan tr?ng c?a ti?ng Anh khi tìm vi?c, H?i th?o "T?i t?a sáng - Làm sao ?? t?a sáng trong m?t nhà tuy?n d?ng", H?i th?o “?ánh th?c khát v?ng”...

H?i th?o "T?i t?a sáng - Làm sao ?? t?a sáng trong m?t nhà tuy?n d?ng"

?

H?i th?o “?ánh th?c khát v?ng”do di?n gi? Nguy?n S?n Lam và ca, nh?c s? Hà Ch??ng trình bày

?

Ngoài ra, Ngày h?i còn có khu v?c tr?ng bày s?n ph?m sáng t?o, các y t??ng kh?i nghi?p c?a sinh viên và gi?ng viên nhà tr??ng nh?m gi?i thi?u ??n doanh nghi?p. Khi t?i v?i ngày h?i, sinh viên ???c tham gia các ch??ng trình b?c th?m trúng th??ng, ch??ng trình ?u ??i t?i m?t s? gian hàng tham gia trong ngày h?i, trao gi?i th??ng cu?c thi “Mini gameshow” và m?t s? ho?t ??ng c?a Trung tam H? tr? Sinh viên trong ngày h?i...

?

?

?

?

?

?

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C