L??t xem: 164

H?p tác cùng doanh nghi?p: Ky k?t biên b?n th?a thu?n v?i C?ng ty TNHH Vàng b?c Trang s?c ?á quy H?i Anh

Ngày 16/11/2020, t?i Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, s? 227 Nguy?n V?n C?, ph??ng 4, qu?n 5 ?? di?n ra L? ky k?t Biên b?n th?a thu?n gi?a Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên – ??i h?c Qu?c gia TP H? Chí Minh và C?ng ty Vàng b?c Trang s?c ?á quy H?i Anh v? huy ??ng và phát huy ngu?n l?c c?a m?i bên liên quan ??n ho?t ??ng ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao c?ng ngh? trong l?nh v?c khoa h?c và c?ng ngh? ??a ch?t bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n v? phan tích m?u ??a ch?t và ki?m ??nh kim c??ng, vàng b?c, ?á quy.

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?????? T?i d? L? ky k?t, v? phía Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, có PGS.TS Tr?n Minh Tri?t - Phó Hi?u tr??ng nhà tr??ng và các th?y c? c?a Phòng Quan h? ??i ngo?i, Khoa ??a ch?t; v? phía C?ng ty TNHH Vàng b?c Trang s?c ?á quy H?i Anh có bà Phan Th? Anh Th? - Giám ??c C?ng ty và ??i di?n các c? ??ng.

Hai ??n v? trao b?n ky k?t th?a thu?n h?p tác

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayKhoa ??a ch?t, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên ???c thành l?p t? n?m 1954, ?? và ?ang th?c hi?n nhi?u ?óng góp cho phát tri?n h?c thu?t, tri?n khai khoa h?c c?ng ngh? và ph?c v? ?ào t?o, xay d?ng và phát tri?n kinh t? x? h?i trong l?nh v?c Khoa h?c Trái ??t. Các cán b? gi?ng d?y ch? trì ho?c tham gia các ?? tài nghiên c?u khoa h?c các c?p b?, nhà n??c, h?p tác qu?c t? v? c?u trúc ??a ch?t khu v?c, ti?n hóa ki?n t?o khu v?c, c?u trúc kh?ng ch? các m? khoáng và d?u khí, c?u trúc các b?n tr?m tích, ??a ch?t m?i tr??ng, tai bi?n ??a ch?t… T? khi thành l?p ??n nay Khoa ??a ch?t ?? cung c?p ngu?n nhan l?c v? giám ??nh ?á quy và bán quy cho các h?u h?t các c?ng ty vàng b?c ?á quy, các phòng giám ??nh thu?c các ngan hàng trong và ngoài n??c, các c?ng ty t? nhan… t? n?m 2014 ??n nay Khoa b?t ??u ?ào t?o chuyên ngành Ng?c h?c, chuyên sau v? l?nh v?c giám ??nh và ch? tác ?á quy. Hi?n c? s? v?t ch?t phòng thí nghi?m v? c? b?n ?áp ?ng ???c vi?c giám ??nh các lo?i ?á màu, kim c??ng và m?t s? ?á m? ngh?.

H?c vi?n H?i Anh thu?c c?ng ty TNHH Vàng b?c Trang s?c ?á quy H?i Anh ???c thành l?p t? n?m 2018, là h?c vi?n ?ào t?o v? ch? tác kim hoàn, giám ??nh kim c??ng, ?á quy, thi?t k? trang s?c. V?i c? s? v?t ch?t ???c ??u t? hi?n ??i, cùng v?i ??i ng? gi?ng viên lành ngh? trình ?? t? Th?c s? tr? lên, có nhi?u kinh nghi?m ?? ?ào t?o hàng tr?m h?c viên, cung c?p l??ng l?n nhan s? cho ngành kim hoàn. Hi?n t?i s? l??ng giáo viên t?i H?c vi?n H?i Anh t?t nghi?p t? khoa ??a ch?t – ??i h?c Khoa h?c t? nhiên là h?n 50% và ???c ??nh h??ng ph?i lu?n c?p nh?t các ki?n th?c, k? n?ng m?i nh?t trong vi?c ?ào t?o, giám ??nh s?n ph?m kim c??ng ?á quy ?? ?áp ?ng t?t nh?t cho h?c viên nói riêng và ngành kim hoàn Vi?t Nam nói chung. Vì v?y vi?c liên k?t ?ào t?o và chuy?n giao c?ng ngh? gi?a H?c vi?n H?i Anh và khoa ??a ch?t – Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên là hoàn toàn c?p thi?t, t?o nên nhi?u hi?u ?ng tích c?c.

Bà Phan Th? Anh Th? - Giám ??c?c?ng ty?C?ng ty TNHH Vàng b?c Trang s?c ?á quy H?i Anh gi?i thi?u c?ng ty

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?????? T?i L? ky k?t, hai bên ?? nh?t trí cao vi?c ky Biên b?n th?a thu?n này nh?m t?o ?i?u ki?n cho sinh viên Khoa ti?p c?n, th?c hành tr?c ti?p trên các thi?t b? hi?n ??i, tiên ti?n trên th? gi?i trong l?nh v?c giám ??nh và ch? tác ?á quy. ?ay là c? h?i t?t giúp Khoa ??a ch?t nang cao hi?u qu? trong ?ào t?o, giúp sinh viên n?m b?t ???c các ph??ng pháp giám ??nh trên các thi?t b? hi?n ??i, có t? duy nhanh, kh? n?ng liên k?t d? li?u t?t h?n cùng v?i nh?ng k? n?ng, k? thu?t tiên ti?n góp ph?n t?o ra nhi?u nhan tài cho ??t n??c t? ?ó ?áp ?ng ???c nhu c?u tuy?n d?ng c?a doanh nghi?p. Ngoài ra, vi?c h?p tác gi?a hai ??n v? s? làm t?ng s? hi?u bi?t c?a ph? huynh và h?c sinh v? nghành Ng?c h?c c?ng nh? t?o ni?m tin cho khách hàng trong n??c.

Image

QU?N TR? ??I H?C