CáC KHOA - NGàNH ?àO T?O

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM co? 09 Khoa có ngành ?ào t?o ? b?c ??i h?c nh?: Toán h?c, Nhóm ngành C?ng ngh? Th?ng tin, V?t ly, K? thu?t ?i?n t? - Truy?n th?ng, Khoa h?c V?t li?u, Hóa h?c, C?ng ngh? k? thu?t Hóa h?c, Sinh h?c, C?ng ngh? Sinh h?c, ??a ch?t, Khoa h?c M?i tr??ng, C?ng ngh? K? thu?t M?i tr??ng, H?i D??ng h?c và K? thu?t H?t nhan.
TS. ?inh Bá Ti?n?(Tr??ng khoa)
TS.?Lam Quang V??(Phó Tr??ng khoa)
ThS.?V?n Chí Nam?(Phó Tr??ng khoa)
TS. Nguy?n V?n?V??(Phó Tr??ng khoa)
PGS. TS. Lê V? Tu?n Hùng (Tr??ng khoa)
PGS. TS. Hu?nh Trúc Ph??ng (Phó Tr??ng khoa)
PGS. TS. Hu?nh V?n Tu?n (Phó Tr??ng khoa)
PGS. TS. Ph?m Trung Hi?u (Tr??ng khoa)
TS.?Tr?n Th? Hoàng Hà?(Phó Tr??ng khoa)?

TS. Hu?nh Quang V? (Tr??ng khoa)
ThS. V? ??c C?m H?i (Phó Tr??ng khoa)
PGS. TS. Nguy?n Lê Hoàng Anh (Phó Tr??ng khoa)
TS. Hu?nh H?u Thu?n (Tr??ng khoa)
ThS. Cao Tr?n B?o Th??ng (Phó Tr??ng khoa)
TS. Bùi Tr?ng Tú (Phó Tr??ng khoa)

PGS.TS. Tr?n Th? Thanh Van (Tr??ng khoa)
PGS. TS. Hà Thúc Chí Nhan (Phó Tr??ng khoa)
ThS. Tr?n Th? Minh Th? (Phó Tr??ng khoa)
PGS.TS. Nguy?n Th? Thanh Mai (Tr??ng khoa)
TS. Nguy?n Công Tránh (Phó Tr??ng khoa)
ThS. Nguy?n Thu H??ng (Phó Tr??ng khoa)


TS. Nguy?n Trí Nhan (Tr??ng khoa)
PGS.TS. Quách Ng? Di?m Ph??ng (Phó Tr??ng khoa)
PGS.TS.?Tr?n V?n Hi?u?(Phó Tr??ng khoa)
ThS. Bùi Th? Nh? Ng?c?(Phó Tr??ng khoa)
PGS. TS. T? Th? Hi?n (Tr??ng khoa)
PGS. TS. ?ào Nguyên Kh?i (Phó Tr??ng khoa)
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.