CáC PHòNG CH?C N?NG

ThS. Phan Ngô Hoang (Tr??ng phòng)
ThS. Tr?n Qu?c Phong (Phó Tr??ng phòng)
ThS. Nguy?n Th? Kim Chi (Phó Tr??ng phòng)
TS. Tr?n Thái S?n (Tr??ng phòng)
ThS. Lê V?n Lai (Phó Tr??ng phòng)
ThS. Ph?m Th? Thu?n (Phó Tr??ng phòng)
PGS.TS ??ng Th? Ph??ng Th?o (Tr. phòng)
TS. Nguy?n Xuân Vinh (Phó Tr??ng phòng)
PGS. TS. Tr?n V?n M?n (Tr??ng phòng)
TS. Nguy?n Hoàng Ch??ng (Phó Tr??ng phòng)

PGS.TS. Ng? ??i Nghi?p (Tr??ng phòng)
TS. V? H?ng H?i (Phó?Tr??ng phòng)
ThS. Lê Th? Nga (Tr??ng phòng)
ThS. Phùng Lê Cang (Phó Tr??ng phòng)
ThS.?Nguy?n Th? Thanh L?i?(Phó Tr??ng phòng)
?ng Tr?n ?ình Giang?(Phó Tr??ng phòng)
ThS. Nguy?n Th? C?m Loan (Tr??ng phòng)
Hoàng V?n Hi?p (Phó Tr??ng phòng)
ThS. Tr?n V? (Tr??ng phòng)
ThS. Ph?m Nguy?n Thùy D??ng (P. Tr phòng)
ThS. Nguy?n Th? Ng?c Han (P. Tr phòng)
ThS. Nguy?n Th? Huy?n (Tr??ng phòng)
ThS. Tr??ng Quan Th? (Phó Tr??ng phòng)
ThS. Hà Minh Ninh (Phó Tr??ng phòng)
TS. Tr?nh Thanh ?èo (Tr??ng phòng)
ThS. Nguy?n Th? Thùy Trang (Phó Tr??ng phòng)
ThS. Phùng Quán (Tr??ng phòng)
Lê Quang Vi?n (Phó Tr??ng phòng)
ThS. D??ng Thúy H??ng (Giám ??c)
Ông L??ng Minh Hòa (Phó Giám ??c)
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.