gi?i thi?u

ccb.jpg
CCB
ccb
DANH SÁCH BCH H?I C?U CHI?N BINH
1. Ch? t?ch: Nh? ?ình Ngo?n
2. Phó Ch? t?ch: Nguy?n Du Sanh
3. UV BCH: Cao Ng?c Thuy?t

TIN HO?T ??NG

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.