H?I ??NG KHOA H?C Và ?àO T?O

STT

H? và tên

Ch?c v?

1

?GS.TS Tr?n Linh Th??c, Hi?u tr??ng

? ?Ch? t?ch

2

?PGS.TS Tr?n Lê Quan, Phó Hi?u tr??ng ????

?? Phó Ch? t?ch

3

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Tr?n Cao Vinh, Phó Hi?u tr??ng?

?? Phó Ch? t?ch

4

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Tr?n Minh Tri?t, Phó Hi?u tr??ng

? ?Phó Ch? t?ch

5

?ThS. Phan Ng? Hoang, Tr??ng Phòng T? ch?c-Hành chính

? ??y viên,?Th? ky

6

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Tr?n V?n M?n, Tr??ng Phòng Khoa h?c C?ng ngh?

? ??y viên

7

?PGS.TS. ??ng Th? Ph??ng Th?o, Tr??ng Phòng ?ào t?o S?H

?? ?y viên

8

?TS. Tr?n Thái S?n, Tr??ng Phòng ?ào t?o

?? ?y viên

9

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS. TS. Ng? ??i Nghi?p, Tr??ng Phòng QH?N

?? ?y viên

10

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?ThS. Nguy?n Th? Huy?n, Tr??ng Phòng Thanh tra-Pháp ch?-SHTT

?? ?y viên

11

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?TS. Hu?nh Quang V?, Tr??ng Khoa Toán - Tin h?c?

?? ?y viên

12

TS. ?inh Bá Ti?n, Tr??ng Khoa C?ng ngh? th?ng tin?

?? ?y viên

13

?TS. Nguy?n Trí Nhan, Tr??ng Khoa Sinh h?c-C?ng ngh? sinh h?c

?? ?y viên

14

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Lê V? Tu?n Hùng, Tr??ng Khoa V?t ly-V?t ly K? thu?t

?? ?y viên

15

?PGS.TS. Nguy?n Th? Thanh Mai, Tr??ng Khoa Hóa h?c

?? ?y viên

16

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Tr?n Th? Thanh Van, Tr??ng Khoa Khoa h?c và CN V?t li?u

?? ?y viên

17

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?TS. Hu?nh H?u Thu?n, Tr??ng Khoa ?i?n t? Vi?n th?ng

?? ?y viên

18

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. T? Th? Hi?n, Tr??ng Khoa M?i tr??ng?

?? ?y viên

19

?PGS.TS. Ph?m Trung Hi?u, Tr??ng Khoa ??a ch?t

?? ?y viên

20

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?PGS.TS. Ph?m V?n Phúc, Vi?n tr??ng Vi?n t? bào g?c

?? ?y viên

21

?GS.TS. D??ng Minh ??c, Khoa Toán - Tin h?c

?? ?y viên

22

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?GS.TS. ??ng ??c Tr?ng, Khoa Toán Tin h?c

?? ?y viên

23

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?GS.TS. Bùi Xuan H?i, Khoa Toán Tin h?c?

?? ?y viên

24

?GS.TS. ?inh S? Hi?n, Khoa ?i?n t? Vi?n th?ng?

?? ?y viên

25

?GS.TS. Nguy?n Kim Phi Ph?ng, Khoa Hóa h?c

?? ?y viên

26

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?GS.TS. Chau V?n T?o, Khoa V?t ly-V?t ly K? thu?t

?? ?y viên

27

?GS.TS. Lê V?n Hi?u, Khoa Khoa h?c và C?ng ngh? V?t li?u?

?? ?y viêncslt.jpg
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.