NH?N S? ??U NGàNH

DANH SáCH GIáO S?, PHó GIáO S?

DANH SáCH?GIáO S?

STT

H? và tên chuyên gia Chuyên m?n (Ngành/Chuyên ngành)
1 ?GS.TS. D??ng Minh ??c ?Toán h?c/Toán gi?i tích
2 ?GS.TS. Bùi Xuan H?i ?Toán h?c/Toán ??i s?
3 ?GS.TS. ?inh S? Hi?n ?V?t ly/ V?t ly v? tuy?n ?i?n t?
4 ?GS.TS. Lê V?n Hi?u ?V?t ly/V?t li?u y sinh, V?t li?u màng m?ng
5 ?GS.TS Nguy?n Kim Phi Ph?ng ?Hóa h?c/Hóa h?c các h?p ch?t thiên nhiên
6 ? ?V?t ly/V?t ly h?t nhan
7 ? ?Sinh h?c/C?ng ngh? sinh h?c
8 ?GS.TS. ??ng ??c Tr?ng ?Toán h?c/Toán gi?i tích


DANH SáCH PHó GIáO S?

STT H? và tên chuyên gia Chuyên m?n (Ngành/Chuyên ngành)
1 ?PGS.TS Lê Hoài B?c CNTT/C? s? d? li?u
2 ?PGS. TS Ph?m Th? B?o CNTT/Tin h?c
3 ?PGS.TS Tr??ng Thanh C?nh? Sinh h?c/Sinh h?c M?i tr??ng
4 ?PGS. TS Hoàng Ng?c C??ng Hóa h?c/V?t li?u polymer, composite
5 ?PGS. TS ?inh ?i?n CNTT/X? ly ng?n ng?
6 ?PGS. TS Nguy?n V?n ??ng Hóa h?c/Hóa phan tích
7 ?PGS. TS H? Hu?nh Thùy D??ng, Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
8 ?PGS. TS Tr?n Lê B?o Hà Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
9 ?PGS. TS Hà Quang H?i Khoa h?c Trái ??t/??a ch?t
10 ?PGS. TS Lê C?ng H?o V?t ly/V?t ly h?t nhan
11 ?PGS.TS. T? Th? Hi?n Hóa h?c/Hóa M?i tr??ng
12 ?PGS.TS Nguy?n V?n Hi?u V?t ly/V?t ly ?i?n t?
13 ?PGS. TS Tr?n V?n Hi?u Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
14 ?PGS. TS Ph?m Trung Hi?u Khoa h?c Trái ??t/??a ch?t th?ch h?c
15 ?PGS. TS Nguy?n Thái Hoàng Hóa h?c/Hóa Ly
16 ?PGS. TS Nguy?n ??c Hoàng Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
17 ?PGS. TS Nguy?n Th? Hu? Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
18 ?PGS.TS. Lê V? Tu?n Hùng V?t ly/V?t ly Quang ph?
19 ?PGS. TS Tr?n Thanh H??ng Sinh h?c/Sinh ly th?c v?t
20 ?PGS. TS Hoàng ??c Huy Sinh h?c/Sinh thái h?c
21 ? V?t ly/V?t ly ly thuy?t
22 ?PGS. TS Tr??ng Th? H?ng Loan V?t ly/V?t ly h?t nhan
23 ?PGS.TS. Nguy?n Th? Thanh Mai Hóa h?c/Hóa d??c
24 ?PGS. TS Nguy?n ánh Mai Hóa h?c/Hóa phan tích
25 ?PGS. TS. Tr?n V?n M?n Hóa h?c/Hóa Ly
26 ?PGS. TS Ng? ??i Nghi?p Sinh h?c/Sinh hóa
27 ?PGS. TS Ly Qu?c Ng?c CNTT/X? ly ?nh
28 ?PGS. TS Pham Tr?n Nguyên Nguyên Hóa h?c/Hóa Ly, Hóa tính toán
29 ?PGS. TS Nguy?n Trung Nhan Hóa h?c/Hóa d??c
30 ?PGS. TS Hà Thúc Chí Nhan Hóa h?c/V?t li?u polymer, composite
31 ?PGS. TS Ph?m V?n Phúc Sinh h?c/C?ng ngh? T? bào g?c
32 ?PGS. TS Lê M? Loan Ph?ng Hóa h?c/Hóa Ly
33 ?PGS. TS V? L??ng H?ng Ph??c V?t ly/V?t ly H?i d??ng
34 ?PGS. TS Hu?nh Trúc Ph??ng V?t ly/V?t ly h?t nhan
35 ?PGS. TS Quách Ng? Di?m Ph??ng Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
36 ?PGS.TS Tr?n Lê Quan Hóa h?c/Hóa d??c
37 ?PGS.TS V? H?i Quan CNTT/Trí tu? nhan t?o, Robotics
38 ?PGS. TS T?n Th?t Quang Hóa h?c/Hóa h?c các h?p ch?t thiên nhiên
39 ?PGS. TS Hoàng Th? ??ng Qu? Hóa h?c/V?t li?u polymer, composite
40 ?PGS. TS Nguy?n Du Sanh Sinh h?c/Sinh ly th?c v?t
41 ? CNTT
42 ?PGS. TS Phan Bách Th?ng V?t ly/V?t li?u màng m?ng
43 ?PGS. TS ?inh Ng?c Thanh Toán h?c/Toán Gi?i tích
44 ?PGS. TS Tr?n Thi?n Thanh V?t ly/V?t ly h?t nhan
45 ?PGS.TS ??ng Th? Ph??ng Th?o Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
46 ?PGS. TS L?u Th? Xuan Thi Hóa h?c/T?ng h?p h?u c?
47 ?PGS. TS V? Th? H?nh Thu V?t ly/V?t ly quang ph?
48 ?PGS.TS. Tr?n ?an Th? CNTT/B?o m?t, m?t m?
49 ?PGS. TS Nguy?n ?ình Thúc CNTT/B?o m?t, m?t m?
50 ?PGS. TS Phan Th? Ph??ng Trang Sinh h?c/C?ng ngh? Sinh h?c
51 ?PGS. TS Tr?n Minh Tri?t CNTT/C?ng ngh? ph?n m?m
52 ?PGS. TS Tr?n Quang Trung V?t ly/V?t ly ch?t r?n
53 ?PGS. TS Nguy?n Huy Tu?n Toán h?c/Toán gi?i tích
54 ?PGS. TS Hu?nh V?n Tu?n V?t ly/V?t ly Tin h?c
55 ?PGS. TS Tr?n Th? Thanh Van V?t ly/V?t li?u Y sinh
56 ?PGS. TS Nguy?n Thành V?n V?t ly/V?t ly ??a c?u
57 ?PGS. TS Lam Quang Vinh V?t ly/V?t ly quang ph?
58 ?PGS.TS Tr?n Cao Vinh V?t ly/V?t li?u màng m?ng
59 ?PGS.TS Hu?nh Th? Ki?u Xuan Hóa h?c/Hóa V? c?

DANH SáCH NH?N S? CáC KHOA, B? M?N

Khoa Toán - Tin h?c
STT H? TÊN

CH?C V?

H?C HÀM

 

H?C V?

1 Hu?nh Quang V?

Tr??ng khoa

 

 

TS

2  Nguy?n Lê Hoàng Anh  Phó khoa      TS
3 Võ ??c C?m H?i  Phó khoa      ThS
B? môn ?ng d?ng tin h?c
4 Ph?m Th? B?o

Tr??ng BM

PGS  

TS

B? môn Xác su?t th?ng kê
5 ??ng ??c Tr?ng

Tr??ng BM

GS

 

TS

B? môn ??i s?
6 Mai Hoàng Biên

Tr??ng BM

 

 

TS

7          
B? môn Gi?i tích
8 Hu?nh Quang V?

Tr??ng BM

 

 

TS

9          
B? môn C? h?c 
10 Tr?nh Anh Ng?c  Tr??ng BM      TS
B? môn T?i ?u và H? th?ng
11 Nguy?n Lê Hoàng Anh Tr??ng BM       TSKH
B? môn Giáo d?c Toán h?c
12 Nguy?n Vi?t ?ông

Tr??ng BM

   

TS

B? môn Tài Chính ??nh l??ng
 13 ?inh Ng?c Thanh

Tr??ng BM

PGS  

TS

 

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.