Qui ch? t? ch?c và ho?t ??ng

Image
T? ch?c và ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên
1. T? ch?c và ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i H?c  Khoa H?c T? Nhiên 

QUY CH?

V? t? ch?c và ho?t ??ng c?a Tr??ng ??i H?c  Khoa H?c T? Nhiên– 
??i h?c Qu?c gia thành ph? H? Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quy?t ??nh s?  925 /Q?-?HQG-TCCB, ngày 12/10/2006 
c?a Giám ??c ??i h?c Qu?c gia thành ph? H? Chí Minh ) 
____________

 

 

 

Ch??ng I
NHI?M V? VÀ QUY?N H?N C?A TR??NG

?i?u 1. Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên – ??i h?c Qu?c gia thành ph? H? Chí Minh (?HQG TP.HCM) là c? s? ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c và nghiên c?u khoa h?c (NCKH), chuy?n giao công ngh? (CGCN) có nhi?m v? ?ào t?o nhân l?c, b?i d??ng nhân tài, nghiên c?u và tri?n khai ?ng d?ng khoa h?c c? b?n và công ngh? v? nh?ng ngành khoa h?c công ngh? ( KHCN ) có liên quan.

?i?u 2. Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên – ?HQG TP.HCM có quy?n h?n và nhi?m v? theo quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c 2005, h??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Giáo d?c quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 75/2006/N?-CP ngày 02 tháng 8 n?m 2006 c?a Chính ph?, Quy ch? v? t? ch?c và ho?t ??ng c?a ??i h?c Qu?c Gia ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 16/2001/Q?-TT ngày 12 tháng 02 n?m 2001 c?a Th? t??ng Chính ph?, ?i?u l? tr??ng ??i h?c ban hành kèm theo Quy?t ??nh s? 153/2003/Q?-TTg ngày 30 tháng 7 n?m 2003 c?a Th? t??ng Chính ph?.

?i?u 3. Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên ch?u s? qu?n lý tr?c ti?p c?a ?HQG TP.HCM. Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên là t? ch?c có t? cách pháp nhân, có con d?u và tài kho?n riêng, ???c quy?n t? ch? và t? ch?u trách nhi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t và c?a ?HQG TP.HCM v? quy ho?ch, k? ho?ch phát tri?n, t? ch?c các ho?t ??ng ?ào t?o, khoa h?c và công ngh?, tài chính, quan h? qu?c t?, t? ch?c và nhân s?, có trách nhi?m ph?i h?p ho?t ??ng chi?n l??c theo k? ho?ch chung c?a ?HQG TP.HCM.

 

Ch??ng II
T? CH?C VÀ NHÂN S?

?i?u 4: C? c?u t? ch?c 
C? c?u t? ch?c c?a Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên bao g?m: 
          1.   Hi?u tr??ng và các Phó hi?u tr??ng 
          2.   H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o 
          3.   Các phòng, ban ch?c n?ng.
          4.   Các khoa, trung tâm NCKH – CGCN, trung tâm ?ào t?o, th? vi?n
          5.   Các b? môn, phòng thí nghi?m  tr?c thu?c tr??ng
          6.   Các b? môn, phòng thí nghi?m thu?c khoa 
          7.   Ký túc xá và các trung tâm h? tr? sinh viên 
          8.   Các doanh nghi?p và ??n v? s? nghi?p 
          9.   ??ng b? tr??ng 
          10. Công ?oàn, ?oàn thanh niên, H?i sinh viên, H?i c?u chi?n binh và các t?   ch?c xã h?i khác.

?i?u 5.  C? ch? qu?n lý và ?i?u hành 
Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên áp d?ng các c? ch? qu?n lý:
          C? ch? ba c?p:  Tr??ng – Khoa – B? môn ho?c t??ng ???ng 
          C? ch? hai c?p:  Tr??ng – Trung tâm NCKH-CGCN, Trung tâm ?ào t?o;           Tr??ng – Doanh nghi?p

?i?u 6. Hi?u tr??ng và các Phó hi?u tr??ng 
          Hi?u tr??ng là ng??i ??i di?n theo pháp lu?t c?a nhà tr??ng, ch?u trách nhi?m tr?c ti?p v? qu?n lý và ?i?u hành t?t c? các ho?t ??ng c?a tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
          Nhi?m k? c?a hi?u tr??ng là 5n?m và không gi? quá 2 nhi?m k? liên ti?p.
          Giúp vi?c cho Hi?u tr??ng có các Phó hi?u tr??ng. Nhi?m k? c?a Phó hi?u tr??ng theo nhi?m k? c?a Hi?u tr??ng. Phó hi?u tr??ng tr?c ti?p ph? trách m?t s? l?nh v?c công tác theo s? phân công c?a Hi?u tr??ng và gi?i quy?t các công vi?c do Hi?u tr??ng giao. Khi gi?i quy?t công vi?c ???c Hi?u tr??ng giao, Phó hi?u tr??ng thay m?t Hi?u tr??ng và ch?u trách nhi?m tr??c Hi?u tr??ng v? k?t qu? công vi?c ???c giao.

?i?u 7. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Hi?u tr??ng v? t? ch?c và nhân s? 
1.  Quy?t ??nh ho?c ?? ngh? c?p trên ra quy?t ??nh thành l?p và gi?i th?, tách nh?p, ??i tên các t? ch?c c?a tr??ng ???c quy ??nh t?i ?i?m 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, thu?c ?i?u 4 c?a quy ch? này.
2.  Ban hành và bãi b? các n?i quy, quy ??nh trong n?i b? tr??ng nh?m ??m b?o vi?c ?i?u hành, ki?m tra và giám sát m?i ho?t ??ng c?a tr??ng theo ?úng các quy ??nh hi?n hành.
3.  Quy?t ??nh b? nhi?m và mi?n nhi?m các ch?c danh tr??ng, phó các ??n v? quy ??nh t?i các ?i?m 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thu?c ?i?u 4 c?a Quy ch? này.
4.  Xây d?ng quy ho?ch phát tri?n ??i ng? gi?ng viên, t? ch?c vi?c b?i d­??ng, ?ào t?o ??i ng? gi?ng viên, viên ch?c, nhân viên; ch?m lo ??i s?ng v?t ch?t, tinh th?n và t?o ?i?u ki?n cho gi?ng viên, viên ch?c, nhân viên và ng??i h?c tham gia các sinh ho?t ?oàn th? và ho?t ??ng xã h?i.
5.T? ch?c thi tuy?n cán b?, viên ch?c, quy?t ??nh vi?c ti?p nh?n, chuy?n ng?ch các ch?c danh t? gi?ng viên tr? xu?ng; ???c ?HQG TP.HCM ?y quy?n t? ch?c thi nâng ng?ch, xét chuy?n ng?ch và b? nhi?m vào ng?ch gi?ng viên chính theo quy ??nh c?a Nhà n??c và c?a ?HQG TP.HCM, phù h?p v?i c? c?u cán b?, viên ch?c c?a tr??ng và tiêu chu?n ch?c danh c?a ngành giáo d?c. Ký quy?t ??nh tuy?n d?ng, thôi vi?c và thuyên chuy?n công tác gi?ng viên, cán b?, viên ch?c và ký h?p ??ng lao ??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
6.   Th?c hi?n quy ch? dân ch? c? s? trong các ho?t ??ng c?a nhà tr??ng.
7.   B?o ??m quy?n l?i ng??i h?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
8.   Th?c hi?n ch? ?? báo cáo ??nh k? v? các m?t ho?t ??ng c?a tr??ng theo quy ??nh hi?n hành. 
9.   Th?c hi?n ch? ?? khen th??ng, k? lu?t theo quy ??nh c?a Nhà n??c. 
10. ??m b?o tr?t t?, an ninh và an toàn trong tr??ng.

?i?u 8. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Hi?u tr??ng v? ho?t ??ng ?ào t?o 
1.   T? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng ?ào t?o theo quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c và Quy ch? v? t? ch?c và ho?t ??ng c?a ??i h?c Qu?c gia do Th? t??ng Chính ph? ban hành kèm theo Quy?t ??nh s?  16/2001/Q?-TTg ngày 12 tháng 02 n?m 2001. 
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay2.   Ch?u trách nhi?m v? ch?t l??ng ?ào t?o c?a nhà tr??ng.

?i?u 9. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Hi?u tr??ng v? ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?
1.   Xây d?ng k? ho?ch ho?t ??ng KHCN c?a tr??ng và báo cáo các c? quan có th?m quy?n.  
2.   T? ch?c th?c hi?n các ?? tài NCKH, phát tri?n công ngh?, các ?? tài h?p tác qu?c t?, các d? án phát tri?n c?p Nhà n??c. 
3.   Tham gia qu?n lý và t? ch?c th?c hi?n các ?? tài KHCN, phát tri?n công ngh?, các ?? tài h?p tác qu?c t?, các d? án phát tri?n c?p B?, ?HQG và t??ng ???ng. 
4.   Xét duy?t, qu?n lý và nghi?m thu các ?? tài NCKH, phát tri?n công ngh?, các ?? tài h?p tác qu?c t?, các d? án phát tri?n c?p tr??ng.
5.   Xây d?ng, t? ch?c, qu?n lý các ngu?n thông tin KHCN và các d?ch v? KHCN.

?i?u 10. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Hi?u tr??ng v? tài chính, tài s?n và ??u t? 
1.   Hi?u tr??ng là ch? tài kho?n c?a tr??ng, ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t v? toàn b? công tác qu?n lý tài chính và tài s?n c?a tr??ng.
2.   Ch? ??o và t? ch?c th?c hi?n các quy ??nh v? qu?n lý tài chính, tài s?n c?a tr??ng và các quy ??nh v? lao ??ng, ti?n l??ng, ti?n công, h?c b?ng, h?c phí, tr? c?p xã h?i, các ch? ?? chính sách tài chính ??i v?i gi?ng viên, cán b?, nhân viên và ng??i h?c c?a tr??ng. 
3.   Quy?t ??nh m?c chi qu?n lý, chi nghi?p v? trong ph?m vi ngu?n tài chính ???c s? d?ng, tùy theo n?i dung và hi?u qu? công vi?c. 
4.   Hi?u tr??ng th?c hi?n vi?c quy?t ??nh ??u t? và qu?n lý các d? án t? ngân sách Nhà n??c theo Quy ch? qu?n lý ??u t? và xây d?ng do Chính ph? ban hành.
5.C?n c? vào quy ho?ch ho?c k? ho?ch phát tri?n nhà tr??ng ?ã ???c ?HQG TP.HCM phê duy?t, Hi?u tr??ng ch?u trách nhi?m quy?t ??nh ??u t? và phê duy?t t?t c? các d? án, th? t?c xây d?ng c? b?n, mua s?m, thanh lý tài s?n t? ngu?n kinh phí NSNN c?p chi h?at ??ng th??ng xuyên c?a Tr??ng, t? ngu?n v?n thu t? các ho?t ??ng s? nghi?p có thu, và t? các ngu?n thu h?p pháp khác.
          
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayTrong quá trình th?c hi?n nhi?m v? ??u t?, mua s?m, Nhà tr??ng ???c phép huy ??ng các ngu?n tài chính khác nh? vay ngân hàng và các t? ch?c tín d?ng, v?n góp c?a các t? ch?c và cá nhân.

?i?u 11. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Hi?u tr??ng v? quan h? qu?c t? 
1.   T? ch?c th?c hi?n các nhi?m v? v? quan h? qu?c t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Hi?u tr??ng có quy?n ký các v?n b?n h?p tác v?i các tr??ng ??i h?c, các t? ch?c nghiên c?u và ?ào t?o trong n??c, ngoài n??c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
2.   Quy?t ??nh c? cán b? t? Phó Hi?u tr??ng tr? xu?ng ?i công tác ? n??c ngoài trong th?i h?n d??i 3 tháng trên c? s? nh?ng quy ??nh hi?n hành c?a Nhà n??c.Qu?n lý các ?oàn ra, ?oàn vào trong ph?m vi ho?t ??ng c?a tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t. 
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay3.   ??nh k? báo cáo c? quan ch? qu?n v? công tác quan h? qu?c t? c?a tr??ng.

?i?u 12. H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o 
1.   H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o (sau ?ây g?i t?t là H?i ??ng KH & ?T) là t? ch?c t? v?n cho Hi?u tr??ng: 
      a. Xác ??nh m?c tiêu, ch??ng trình ?ào t?o; th?c hi?n k? ho?ch phát tri?n giáo d?c – ?ào t?o, KHCN c?a tr??ng. 
      b. ?ào t?o, b?i d??ng ??i ng? gi?ng viên, cán b?, nhân viên.
2.   H?i ??ng KH & ?T c?a tr??ng bao g?m: Hi?u tr??ng, m?t s? Phó hi?u tr??ng, các Tr??ng khoa, m?t s? Giám ??c trung tâm, Tr??ng phòng; m?t s? giáo s?, phó giáo s?, ti?n s?, gi?ng viên, cán b? ho?t ??ng khoa h?c – công ngh? c?a tr??ng; m?t s? nhà khoa h?c, giáo d?c, qu?n lý giáo d?c và ??i di?n m?t s? t? ch?c kinh t? xã h?i ? ngoài tr??ng quan tâm và am hi?u v? giáo d?c ??i h?c.
3.   H?i ??ng KH & ?T ???c thành l?p theo quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng. Nhi?m k? c?a H?i ??ng KH & ?T theo nhi?m k? c?a Hi?u tr??ng. Hi?u tr??ng là ch? t?ch H?i ??ng KH & ?T.

?i?u 13. Các H?i ??ng c?p tr??ng 
Theo yêu c?u công tác. Hi?u tr??ng có quy?n thành l?p m?t s? h?i ??ng:
          1. H?i ??ng tuy?n d?ng
          2. H?i ??ng h?c v?
          3. H?i ??ng th?m ??nh giáo trình 
          4. H?i ??ng tuy?n sinh ??i h?c và sau ??i h?c
          5. H?i ??ng thi ?ua khen th??ng 
          6. H?i ??ng k? lu?t
          7. Các h?i ??ng khác. 
Ch? t?ch H?i ??ng do Hi?u tr??ng hay Phó hi?u tr??ng ???c Hi?u tr??ng ?y quy?n.

?i?u 14. Các phòng, ban ch?c n?ng
Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên hi?n có các phòng và các ban ch?c n?ng: 
          1.  Phòng T? ch?c - Hành chính
          2.  Phòng ?ào t?o
          3.  Phòng QL Khoa h?c-H?p Tác QT- Sau ??i h?c
          4.  Phòng Tài V?
          5.  Phòng Qu?n tr? Thi?t b?
          6.  Phòng Công tác Chính tr? 
          7.  Ban Xu?t b?n
          8.  Ban Thanh tra ?ào t?o 
          9.  Ban Qu?n lý m?ng
          10.Ban D? li?u và ?ánh giá ch?t l??ng 
          11.Ban D?  án 
          12.Ban qu?n lý Ký túc xá
           13.Th? vi?n
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay           14. Ban Qu?n lý c? s?.

1. Ch?c n?ng, nhi?m v?
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay          Các phòng, ban ch?c n?ng có nhi?m v? tham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong vi?c qu?n lý, t?ng h?p, ?? xu?t ý ki?n, t? ch?c th?c hi?n các công tác thu?c ch?c n?ng qu?n lý.

2.Tr??ng, Phó các phòng, ban
          Tr??ng các phòng, ban là ng??i ??ng ??u các phòng, ban do Hi?u tr??ng b? nhi?m. Giúp vi?c cho Tr??ng phòng, ban có các Phó tr??ng phòng, ban do Hi?u tr??ng b? nhi?m, mi?n nhi?m theo ?? ngh? c?a Tr??ng phòng. 
          Nhi?m k? c?a Tr??ng, Phó tr??ng phòng, ban theo nhi?m k? c?a Hi?u tr??ng và có th? ???c b? nhi?m l?i.

3. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a Tr??ng các phòng, ban
* Trách nhi?m
a.  Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong vi?c qu?n lý, t?ng h?p, ?? xu?t ý ki?n, t? ch?c th?c hi?n các m?ng công tác ???c giao; chu?n b? các ph??ng án, k? ho?ch, d? th?o các quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng trong ph?m vi ch?c n?ng.
b.   Là ??u m?i ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c th?c hi?n, h??ng d?n các ??n v? th?c hi?n nh?ng ý ki?n ch? ??o công tác c?a tr??ng và gi?i quy?t nh?ng công vi?c hàng ngày thu?c ph?m vi qu?n lý c?a phòng, ban. 
c.   Báo cáo k?t qu? công tác c?a ??n v? cho Hi?u tr??ng theo ??nh k?.
d.  T? ch?c, theo dõi, ki?m tra cán b?, viên ch?c trong ??n v? v? vi?c th?c hi?n nhi?m v? ???c giao. Nh?n xét, ?ánh giá các cán b? và nhân viên thu?c quy?n.
?.   ?? xu?t vi?c khen th??ng, k? lu?t cán b?, viên ch?c thu?c quy?n qu?n lý c?a mình ?? c?p trên xem xét và quy?t ??nh.
* Quy?n h?n
a.   Ký và c?p các gi?y t? cho cán b? và sinh viên ???c phân c?p theo quy ??nh v? ký tên và ?óng d?u do Hi?u tr??ng ban hành.
b.   ???c th?a l?nh Hi?u tr??ng ?? làm vi?c v?i các ??n v? nh?m gi?i quy?t m?t s? công vi?c thu?c l?nh v?c ph? trách.
c.   ?? ngh? tuy?n ch?n, cho thôi vi?c, thuyên chuy?n công tác, nâng b?c l??ng c?a cán b?, viên ch?c thu?c quy?n qu?n lý theo quy ??nh ?? Hi?u tr??ng quy?t ??nh.

?i?u 15. Các khoa
1.   Khoa là ??n v? qu?n lý hành chính c? s? c?a tr??ng, có trách nhi?m ch? trì và ph?i h?p v?i các phòng, ban ch?c n?ng th?c hi?n các nhi?m v? sau ?ây:
      a. Xây d?ng ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y, h?c t?p và t? ch?c quá trình ?ào t?o m?t ho?c m?t s?ngành; t?ch?c các ho?t ??ng giáo d?c khác trong ch??ng trình, k? ho?ch gi?ng d?y chung c?a nhà tr??ng
      b. Xây d?ng k? ho?ch và t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng KHCN; tri?n khai th?c hi?n các d? án h?p tác qu?c t?; ph?i h?p v?i các t? ch?c KHCN, các doanh nghi?p; g?n ho?t ??ng ?ào t?o v?i NCKH-CGCN, phát tri?n kinh t? xã h?i. 
      c. Xây d?ng quy ho?ch, phát tri?n ??i ng? gi?ng viên. Qu?n lý, t? ch?c ?ào t?o, b?i d??ng nâng cao ph?m ch?t chính tr?, t? t??ng, ??o ??c, l?i s?ng, trình ?? chuyên môn, nghi?p v? cho gi?ng viên và nhân viên thu?c khoa. Qu?n lý ng??i h?c theo quy ??nh c?a tr??ng.
      d. Qu?n lý ch?t l??ng, n?i dung, ph??ng pháp ?ào t?o và NCKH; t? ch?c biên so?n giáo trình; t? ch?c nghiên c?u c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, h?c t?p.
      ?. ?? xu?t xây d?ng k? ho?ch phát tri?n, qu?n lý, b?o trì c? s? v?t ch?t trang thi?t b? ph?c v? ?ào t?o, NCKH-CGCN.
2.   ??ng ??u các khoa là Tr??ng khoa do Hi?u tr??ng b? nhi?m, mi?n nhi?m. Giúp vi?c cho Tr??ng khoa có các Phó tr??ng khoa do Hi?u tr??ng b? nhi?m, mi?n nhi?m theo ?? ngh? c?a Tr??ng khoa. Nhi?m k? c?a Tr??ng khoa và Phó tr??ng khoa là 5 n?m và có th? ???c b? nhi?m l?i nh?ng không quá hai nhi?m k? liên ti?p. 
      Tr??ng khoa, Phó tr??ng khoa ???c ch?n trong s? các gi?ng viên có uy tín, có kinh nghi?m gi?ng d?y, NCKH, qu?n lý. Tr??ng khoa có h?c v? ti?n s?. 
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay      Trong m?i khoa, có H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o c?a khoa. Nhi?m v? và quy?n h?n c?a H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o c?a khoa do Hi?u tr??ng quy ??nh.

?i?u 16. Các b? môn, phòng thí nghi?m c?p khoa
 M?i khoa có th? có m?t s? b? môn và phòng thí nghi?m c?p khoa.
 B? môn là ??n v? c? s? v? ?ào t?o, KHCN c?a tr??ng ??i h?c, ch?u trách nhi?m v? h?c thu?t trong các ho?t ??ng ?ào t?o, KHCN.
Phòng thí nghi?m c?p khoa là phòng thí nghi?m ph?c v? gi?ng d?y m?t s? môn chung liên b? môn, liên khoa và th?c hi?n các ??nh h??ng nghiên c?u c?a khoa. 
Trên c? s? ý ki?n t? v?n c?a H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o và ?? ngh? c?a Tr??ng khoa, Hi?u tr??ng quy?t ??nh vi?c thành l?p, gi?i th? và quy ??nh nhi?m v? c? th? c?a b? môn, phòng thí nghi?m c?p khoa. B? môn ho?t ??ng theo quy ch? do Hi?u tr??ng quy ??nh. 
B? môn có các nhi?m v? sau ?ây: 
a.   Ch? trì vi?c ?ào t?o ho?c tham gia ?ào t?o m?t s? ngành, chuyên ngành ??i h?c và sau ??i h?c.
b.   Ch?u trách nhi?m v? n?i dung, ch?t l??ng, ti?n ?? gi?ng d?y, h?c t?p m?t s? môn h?c trong ch??ng trình k? ho?ch gi?ng d?y chung c?a tr??ng, c?a khoa. Có nhi?m v? c?i ti?n ph??ng pháp gi?ng d?y, t? ch?c các ho?t ??ng h?c thu?t nh?m nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o.
c.   Xây d?ng và hoàn thi?n n?i dung, ch??ng trình, biên so?n giáo trình, tài li?u tham kh?o liên quan ??n chuyên ngành ?ào t?o và môn h?c ???c khoa và tr??ng giao. Vi?c biên so?n giáo trình tuân th? theo Kho?n 2, ?i?u 41 c?a Lu?t Giáo d?c n?m 2005 và ?i?u 9 c?a Ngh? ??nh s? 75/2006/N?-CP H??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Giáo d?c.
d.   Ti?n hành NCKH và CGCN theo k? ho?ch và chi?n l??c phát tri?n tr??ng, ch? ??ng ph?i h?p v?i các c? s? ?ào t?o, t? ch?c KHCN, doanh nghi?p nh?m g?n ?ào t?o, NCKH v?i ho?t ??ng s?n xu?t và ??i s?ng xã h?i, b? sung ngu?n tài chính cho tr??ng. 
?.   Xây d?ng và ?ào t?o ??i ng? cán b? gi?ng d?y c?a b? môn; tham gia ?ào t?o, b?i d??ng ??i ng? cán b? thu?c chuyên ngành.
e.   Qu?n lý nhân s?, c? s? v?t ch?t, thi?t b? c?a b? môn. 
         

?i?u 17. Trung tâm
          Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên có m?t s? trung tâm ?? NCKH-CGCN, ?ào t?o, ph?c v? ?ào t?o và làm d?ch v? khoa h?c tr?c thu?c tr??ng và ho?t ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c. Quy ch? trung tâm do Hi?u tr??ng ban hành.
          Giám ??c Trung tâm ???c Hi?u tr??ng b? nhi?m, là cán b? c?a tr??ng, ??ng ??u Trung tâm và ch?u trách nhi?m tr??c Hi?u tr??ng v? các m?t ho?t ??ng c?a Trung tâm.

?i?u 18. Doanh nghi?p tr?c thu?c
          Doanh nghi?p tr?c thu?c tr??ng, ho?t ??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c và quy ch? riêng do Hi?u tr??ng ban hành. Giám ??c doanh nghi?p ch?u trách nhi?m tr??c pháp lu?t và Hi?u tr??ng v? các m?t ho?t ??ng c?a doanh nghi?p.

?i?u 19. Phòng thí nghi?m c?p tr??ng 
Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên có m?t s? phòng thí nghi?m tr?c thu?c tr??ng, là phòng thí nghi?m do ?HQG TP.HCM, Nhà n??c ??u t? và giao cho tr??ng qu?n lý ho?c do tr??ng ??u t? theo ??nh h??ng chi?n l??c c?a tr??ng. Phòng thí nghi?m c?p tr??ng ho?t ??ng theo các quy ??nh c?a Nhà n??c c?a ?HQG TP.HCM và c?a tr??ng. Tr??ng phòng thí nghi?m là cán b? tr??ng, ch?u trách nhi?m tr??c Hi?u tr??ng và ??n v? ??u t? v? các m?t ho?t ??ng c?a phòng thí nghi?m.

 

Ch??ng III
CÁN B? VIÊN CH?C

?i?u 20. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a cán b?, viên ch?c 
Cán b?, viên ch?c c?a tr??ng bao g?m: Gi?ng viên (GV), nghiên c?u viên (NCV) và cán b?, viên ch?c thu?c các ng?ch khác.
Cán b?, viên ch?c tr??ng ngoài nh?ng quy?n l?i và ngh?a v?  ???c quy ??nh cu? pháp lu?t còn có nh?ng trách nhi?m và quy?n h?n sau:
1.   Ch?p hành nghiêm ch?nh ???ng l?i, ch? tr??ng c?a ??ng, pháp lu?t c?a Nhà n??c và n?i quy, quy ??nh c?a tr??ng.
2.   Hoàn thành nhi?m v? chuyên môn và các công tác khác ???c tr??ng và ??n v? qu?n lý tr?c ti?p giao cho. Có n?p s?ng lành m?nh, không quan liêu, c?a quy?n, hách d?ch. Không ng?ng h?c t?p nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v?.
3.   Tham gia xây d?ng ??n v? v?ng m?nh, tham gia các ho?t ??ng v?n hoá, chính tr? - xã h?i do tr??ng và ??n v? t? ch?c.
4.   Có ý th?c t? ch?c k? lu?t và trách nhi?m trong công tác; ch?p hành s? ?i?u ??ng, phân công công tác c?a c?p trên; có ý th?c ti?t ki?m và b?o v? c?a công.
5.   Cán b? viên ch?c ???c giao qu?n lý tr?c ti?p các thi?t b?, tài s?n c?a tr??ng ph?i b?i th??ng m?t ph?n hay toàn b? theo th?i giá th? tr??ng n?u làm h? h?ng hay làm m?t các thi?t b?, tài s?n ?ó; trong tr??ng h?p b?t kh? kháng thì không ph?i b?i th??ng.
6.   Tham gia góp ý ki?n vào vi?c gi?i quy?t nh?ng v?n ?? quan tr?ng c?a nhà tr??ng, nh?ng v?n ?? có liên quan ??n vi?c th?c hi?n Quy ch? dân ch? ? c? s?.
7.   Tham gia công tác qu?n lý nhà tr??ng, tham gia công tác ??ng, ?oàn th? khi ???c tín nhi?m.
8.   ???c h??ng l??ng, ph? c?p và các quy?n l?i theo quy ??nh c?a Nhà n??c và quy ??nh cu? nhà tr??ng; ???c xét t?ng K? ni?m ch??ng Vì s? nghi?p giáo d?c và các ph?n th??ng cao quý khác; ???c t?o các ?i?u ki?n c?n thi?t ?? nâng cao trình ?? chuyên môn, nghi?p v?.

?i?u 21. Trách nhi?m và quy?n h?n c?a gi?ng viên
Gi?ng viên c?a tr??ng ngoài nh?ng trách nhi?m và quy?n h?n chung ??i v?i cán b?, viên ch?c quy ??nh t?i ?i?u 20 Quy ch? này; ?i?u 70, 71, 72, 73, 75 Lu?t Giáo d?c 2005; ?i?u 46 c?a ?i?u l? tr??ng ??i h?c còn có trách nhi?m và quy?n h?n sau:
 
Trách nhi?m:
    -     Th?c hi?n các khâu gi?ng d?y và NCKH theo Quy ch? gi?ng d?y c?a tr??ng;
    -     Không ng?ng t? b?i d??ng v? ph?m ch?t, ??o ??c, chính tr?, chuyên môn nghi?p v?, c?i ti?t ph??ng pháp gi?ng d?y ?? nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o;
    -     Tham gia và ch? trì các ?? tài NCKH, phát tri?n công ngh?, d?ch v? KHCN và các ho?t ??ng KHCN khác;
    -     H??ng d?n, giúp ?? ng??i h?c trong h?c t?p, NCKH, rèn luy?n t? t??ng, ??o ??c, tác phong, l?i s?ng.

Quy?n h?n:

    -     ??m b?o v? m?t t? ch?c và v?t ch?t k? thu?t cho các ho?t ??ng ngh? nghi?p; ???c s? d?ng các d?ch v? ?ào t?o, nghiên c?u KHCN và d?ch v? công c?ng c?a nhà tr??ng.
    -     ???c quy?n l?a ch?n giáo trình trên c? s? tuân th? Kho?n 2, ?i?u 41 c?a Lu?t giáo d?c n?m 2005 và ?i?u 9 c?a Ngh? ??nh 75/2006/N?-CP H??ng d?n thi hành m?t s? ?i?u c?a Lu?t Giáo d?c. Cùng v?i vi?c s? d?ng chính th?c giáo trình ?? gi?ng d?y, ???c ch?n tài li?u tham kh?o, ph??ng pháp và ph??ng ti?n gi?ng d?y nh?m phát huy n?ng l?c cá nhân, b?o ??m n?i dung, ch??ng trình ?ã ???c phê duy?t, ch?t l??ng và hi?u qu? c?a ho?t ??ng ?ào t?o KHCN.
    -     ???c ký h?p ??ng gi?ng d?y, nghiên c?u KHCN v?i các c? s? ?ào t?o, c? s? nghiên c?u, c? s? s?n xu?t và các t? ch?c kinh t? khác v?i ?i?u ki?n ?ã hoàn thành nhi?m v? ???c giao theo quy ??nh c?a Hi?u tr??ng.
    -     ???c ??ng ký xét công nh?n, ???c b? nhi?m ch?c danh Giáo s?, Phó giáo s? theo quy ??nh c?a Nhà n??c; ???c Nhà n??c xét t?ng danh hi?u Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ?u tú.
    -     ???c b?i d??ng chuyên môn, nghi?p v? s? ph?m theo quy ??nh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, ?HQG TP.HCM
    -     ???c tham d? các h?i ngh?, h?i th?o khoa h?c trong và ngoài n??c theo quy ??nh.
    -     ???c ngh? hè, ngh? T?t âm l?ch, ngh? h?c k? theo quy ??nh c?a B? giáo d?c và ?ào t?o và các ngày ngh? khác theo quy ??nh c?a Pháp lu?t.

?i?u 22. Th?nh gi?ng
1.     Theo ?? ngh? c?a các ??n v?, Nhà tr??ng m?i nh?ng ng??i ?? ?i?u ki?n, tiêu chu?n tham gia gi?ng d?y theo ch? ?? th?nh gi?ng mà tr??ng có nhu c?u. Quy trình m?i và qu?n lý cán b? th?nh gi?ng th?c hi?n theo Quy ch? gi?ng d?y c?a tr??ng. ??i v?i các viên ch?c thu?c ?HQG TP.HCM thì th?c hi?n theo quy trình c? viên ch?c th?nh gi?ng th?c hi?n theo Quy ch? v? ?i?u ??ng và s? d?ng ??i ng? c?a ?HQG TP.HCM
2.     Cán b?, viên ch?c ???c m?i th?nh gi?ng ph?i ??m b?o hoàn thành nhi?m v? n?i mình công tác.

 

Ch??ng IV
NHI?M V? VÀ QUY?N C?A NG??I H?C

?i?u 23. Ng??i h?c
Ng??i h?c c?a tr??ng bao g?m:
1.     Sinh viên ??i h?c và cao ??ng.
2.     H?c viên cao h?c.
3.     Nghiên c?u sinh.
4.     H?c viên các ch??ng trình b?i d??ng, ?ào t?o ng?n h?n.

?i?u 24. Quy?n c?a ng??i h?c
          ???c h??ng ??y ?? các quy?n ???c quy ??nh t?i ?i?u 86 c?a Lu?t Giáo d?c 2005.

?i?u 25. Nhi?m v? c?a ng??i h?c.
1.     Th?c hi?n nhi?m v? c?a ng??i h?c quy ??nh t?i ?i?u 85, ?i?u 87 và ?i?u 88 c?a  Lu?t giáo d?c 2005.
2.     Th?c hi?n quy ch? h?c v?, quy ch? qu?n lý sinh viên do Hi?u tr??ng ban hành.
3.     Th?c hi?n ngh?a v? ?óng h?c phí và l? phí theo quy ??nh hi?n hành c?a Nhà n??c.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay4.     Ch?p hành các n?i quy c?a tr??ng trong th?i gian theo h?c.

 

Ch??ng V
HO?T ??NG ?ÀO T?O

?i?u 26. Ngôn ng? gi?ng d?y 
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayNgôn ng? gi?ng d?y ? tr??ng là Ti?ng Vi?t. Ngoài nh?ng ch??ng trình h?p tác v?i n??c ngoài, ch??ng trình tiên ti?n ???c gi?ng d?y b?ng ti?ng n??c ngoài, nh?ng ch??ng trình ?ào t?o k? s? tài n?ng và m?t s? ngành, chuyên ngành ?ào t?o khác, n?u có yêu c?u, Hi?u tr??ng trình Giám ??c ?HQG TP.HCM cho phép gi?ng d?y m?t s? môn ho?c toàn b? ch??ng trình b?ng ti?ng n??c ngoài.

?i?u 27. Ngành ngh? ?ào t?o 
1.     H?i ??ng khoa h?c và ?ào t?o c?a tr??ng t? v?n cho Hi?u tr??ng xem xét và ?? ngh? ?HQG TP.HCM m? các ngành ?ào t?o m?i.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay2.     Các khoa, các trung tâm ???c phép t? ch?c ?ào t?o các ch??ng trình b?i d??ng, nâng cao trình ?? KHCN và chuyên môn nghi?p v? theo quy ??nh c?a tr??ng.

?i?u 28. Ch??ng trình và giáo trình 
1.     Tr??ng t? ch?c xây d?ng ch??ng trình ?ào t?o cho các ngành ?ào t?o c?a tr??ng trên c? s? ch??ng trình khung c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và các quy ??nh c?a ?HQG TP.HCM.
2.     Tr??ng ???c áp d?ng các ch??ng trình ?ào t?o ??c bi?t ??i v?i nh?ng sinh viên xu?t s?c, các ch??ng trình ?ào t?o liên k?t trong và ngoài n??c.
3.     Tr??ng t? ch?c các ch??ng trình b?i d??ng, nâng cao trình ?? khoa h?c - công ngh?, chuyên môn nghi?p v? và các ch??ng trình nâng cao ki?n th?c khác cho các ??i t??ng có nhu c?u h?c t?p.
4.     Tr??ng t? ch?c ??nh k? c?p nh?t, ?i?u ch?nh ch??ng trình ?ào t?o theo h??ng ?a d?ng hoá, chu?n hoá, hi?n ??i hoá, t?o ?i?u ki?n nhanh chóng ti?p c?n n?i dung và công ngh? ?ào t?o c?a các ??i h?c tiên ti?n trên th? gi?i, ?áp ?ng nhu c?u c?a ng??i h?c, g?n v?i m?c tiêu phát tri?n kinh t? - xã h?i c?a ??t n??c, ph?c v? thi?t th?c cho s? phát tri?n TP.HCM và các t?nh ??ng b?ng sông C?u Long.
5.     Tr??ng t? ch?c biên so?n giáo trình, tài li?u tham kh?o, tài li?u gi?ng d?y theo quy ??nh v? công tác giáo trình c?a ?HQG TP.HCM và c?a tr??ng; xây d?ng h? th?ng giáo trình, tài li?u, trang thi?t b? d?y - h?c ?áp ?ng yêu c?u ??i m?i toàn di?n v? n?i dung, ph??ng pháp d?y - h?c, phát huy tính tích c?c, ch? ??ng, n?ng l?c t? h?c, t? nghiên c?u c?a ng??i h?c.

?i?u 29. Tuy?n sinh
1.     Hàng n?m tr??ng xây d?ng k? ho?ch tuy?n sinh cho các ngành ?ào t?o, trình ?HQG TP.HCM ?? nh?n ch? tiêu.
2.     Tr??ng t? ch?c tuy?n sinh theo quy ch? c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, ?HQG TP.HCM
3.     C?n c? quy ch? tuy?n sinh c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o, c?a ?HQG TP.HCM. Hi?u tr??ng xây d?ng, ban hành các quy ??nh ?? tuy?n ch?n sinh viên, h?c viên cao h?c và nghiên c?u sinh theo ch? tiêu ???c giao.
4.     Hi?u tr??ng tr?c ti?p ch? ??o công tác tuy?n sinh hàng n?m c?a tr??ng.

?i?u 30. T? ch?c ?ào t?o, ki?m tra thi và ?ánh giá.
1.     Tr??ng t? ch?c ?ào t?o theo h?c ch? tín ch?.
2.     C?n c? quy ch? ?ào t?o c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o và ?HQG TP.HCM, Hi?u tr??ng ban hành quy ch?, h?c v? c?a tr??ng, quy ??nh c? th? vi?c th?c hi?n t? ch?c qu?n lý toàn b? quá trình ?ào t?o.
3.     Tr??ng áp d?ng các hình th?c ?ánh giá, ki?m tra, thi: tr?c nghi?m, t? lu?n, v?n ?áp, ti?u lu?n …

?i?u 31. V?n b?ng, ch?ng ch?
          Nh?ng ng??i ???c tr??ng ?ào t?o, khi có ?? các ?i?u ki?n theo quy ??nh c?a B? giáo d?c và ?ào t?o, ?HQG TP.HCM (g?i là nh?ng ng??i t?t nghi?p) ???c Hi?u tr??ng c?p v?n b?ng, ch?ng ch?:
     - C?p b?ng ti?n s? cho nh?ng ng??i t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o ti?n s?.
     - C?p b?ng th?c s? cho nh?ng ng??i t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o th?c s?.
     - C?p b?ng c? nhân cho nh?ng ng??i t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o ??i h?c.
     - C?p b?ng c? nhân cao ??ng cho nh?ng ng??i t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o cao ??ng.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay     - C?p ch?ng ch? cho nh?ng ng??i t?t nghi?p các ch??ng trình, khóa h?c theo quy ??nh c?a tr??ng.

 

Ch??ng VI
HO?T ??NG KHOA H?C VÀ CÔNG NGH?

?i?u 32. N?i dung ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?
Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên th?c hi?n các ho?t ??ng KHCN theo quy ??nh:
1.     Nghiên c?u c? b?n, th?c hi?n các nhi?m v? KHCN ?u tiên, tr?ng ?i?m c?a Nhà n??c và KHCN v? giáo d?c.
2.     Tham gia gi?i quy?t nh?ng v?n ?? KHCN do yêu c?u phát tri?n kinh t? - xã h?i, an ninh, qu?c phòng c?a ??t n??c ??t ra; k?t h?p ch?t ch? gi?a ?ào t?o, NCKH và s?n xu?t, d?ch v? KHCN.
3.     Tham gia t? v?n xây d?ng chính sách và ?? xu?t các gi?i pháp th?c hi?n chính sách kinh t? - xã h?i cho các c?p qu?n lý Nhà n??c ? Trung ??ng và ??a ph??ng, tham gia th?m ??nh v? m?t KHCN các d? án, các công trình l?n; góp ph?n ??a các thành t?u KHCN tiên ti?n vào th?c ti?n s?n xu?t, ??i s?ng.
4.     Xây d?ng và phát tri?n ti?m l?c KHCN.
        
?i?u 33. Xây d?ng k? ho?ch ho?t ??ng khoa h?c và công ngh?.
1.     Tr??ng t? ch?c xây d?ng ??nh h??ng, k? ho?ch hàng n?n, trung h?n và dài h?n v? ho?t ??ng KHCN c?a tr??ng ?? ??a vào k? ho?ch ho?t ??ng KHCN chung c?a c? quan ch? qu?n.
2.     Tr??ng ch? ??ng ??ng ký tham gia tuy?n ch?n, ??u th?u, ký k?t h?p ??ng ho?c các hình th?c khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t ?? th?c hi?n các nhi?m v? NCKH và phát tri?n công ngh? các c?p.
3.     Tr??ng t? xác ??nh các nhi?m v? KHCN c?p tr??ng.

?i?u 34. T? ch?c và qu?n lý nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao công ngh?
1.     Tr??ng t? ch?c th?c hi?n các nhi?m v? KHCN có s? d?ng ngân sách Nhà n??c ho?c do Qu? phát tri?n KHCN tài tr? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
2.     Tr??ng xây d?ng các trung tâm nghiên c?u và phát tri?n, các c? s? s?n xu?t th? nghi?m, các doanh nghi?m KHCN có cán b? c? h?u và kiêm nhi?m ?? tri?n khai các ho?t ??ng KHCN.
3.     Tr??ng ph?i h?p v?i các t? ch?c KHCN, các ??n v? s? nghi?p, các c? s? s?n xu?t kinh doanh d?ch v? t? ch?c các ho?t ??ng KHCN.
4.     Tr??ng h?p tác KHCN v?i n??c ngoài và các t? ch?c qu?c t? theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
5.     Tr??ng t? ch?c các ho?t ??ng NCKH và phát tri?n công ngh? c?a ng??i h?c.
6.     Tr??ng t? ch?c các h?i ngh? KHCN, tham d? các gi?i th??ng KHCN trong n??c và qu?c t?.

 

Ch??ng VII
TÀI S?N VÀ TÀI CHÍNH

?i?u 35. Qu?n lý và s? d?ng tài s?n.
1.     Tài s?n c?a tr??ng bao g?m ??t ?ai, nhà c?a, công trình xây d?ng, các k?t qu? ho?t ??ng KHCN, các trang thi?t b? và nh?ng tài s?n khác ???c giao cho tr??ng qu?n lý và s? d?ng ho?c do tr??ng ??u t? mua s?m, xây d?ng t? các ho?t ??ng ?ào t?o, KHCN, s?n xu?t, d?ch v?, ho?c ???c bi?u t?ng.
2.     Tài s?n c?a tr??ng thu?c s? h?u Nhà n??c, ???c qu?n lý và s? d?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t.
3.     Ngoài vi?c b? trí kinh phí duy tu, b?o d??ng, s?a ch?a th??ng xuyên tài s?n hàng n?m, tr??ng có k? ho?ch và b? trí kinh phí h?p lý t? ngu?n thu ?? ??u t? b? sung, ??i m?i trang thi?t b?, s?a ch?a l?n, xây d?ng m?i và t?ng b??c hi?n ??i hoá c? s? v?t ch?t. Vi?c ??u t? phát tri?n c? s? v?t ch?t ph?c v? s? nghi?p ?ào t?o và NCKH ph?i tuân th? các quy ??nh c?a Nhà n??c.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay4.     Hàng n?m, tr??ng t? ch?c ki?m kê, ?ánh giá l?i giá tr? tài s?n c?a ??n v? và th?c hi?n ch? ?? báo cáo theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

?i?u 36. Các ngu?n tài chính
1.     Ngân sách Nhà n??c bao g?m:
    a. Kinh phí ho?t ??ng th??ng xuyên c?a tr??ng ???c Ngân sách Nhà n??c b?o ??m m?t ph?n chi phí.
    b. Kinh phí th?c hi?n các ?? tài NCKH c?p Nhà n??c, c?p B?, Ngành, c?p ?HQG TP.HCM; ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia; các nhi?m v? ??t xu?t khác ???c c?p có th?m quy?n giao; kinh phí thanh toán cho Nhà tr??ng theo ch? ?? ??t hàng ?? th?c hi?n các nhi?m v? c?a Nhà n??c.
        c. V?n ??u t? xây d?ng c? s? v?t ch?t, mua s?m trang thi?t b? ph?c v? ho?t ??ng ?ào t?o và NCKH theo d? án và k? ho?ch h?ng n?m; v?n ??i ?ng do các d? án ???c c?p có th?m quy?n phê duy?t.
2.     Ngu?n thu s? nghi?p bao g?m: 
        a. Thu h?c phí, l? phí t? ng??i h?c theo quy ??nh c?a Nhà n??c.
        b. Thu t? các ho?t ??ng h?p tác ?ào t?o, NCKH, CGCN, s?n xu?t th?.
        c. Thu t?  ho?t ??ng s?n xu?t, d?ch v?.
        d. Các ngu?n thu s? nghi?p khác; lãi ti?n g?i Ngân hàng, ti?n thanh lý, kh?u hao tài s?n mua s?m t? ngu?n thu quy ??nh t?i kho?n này.
3.     Các ngu?n thu khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t bao g?m:
        a. Tài tr?, vi?n tr?, ?ng h?, quà t?ng c?a các t? ch?c, cá nhân trong và ngoài n??c.
        b. V?n góp c?a các t? ch?c, cá nhân ?? ??u t?, m? r?ng và phát tri?n nhà tr??ng.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay        c. Các ngu?n thu h?p pháp khác.


?i?u 37. N?i dung chi c?a tr??ng.
1.     Chi th??ng xuyên cho ho?t ??ng ?ào t?o, khoa h?c - công ngh? và chi ph?c v? các ho?t ??ng ?ào t?o và khoa h?c - công ngh? c?a tr??ng.

2.     Chi ho?t ??ng s?n xu?t, cung ?ng d?ch v?, th?c hi?n ngh?a v? ??i v?i Ngân sách Nhà n??c.
3.     Chi th?c hi?n các ?? tài NCKH c?p Nhà n??c, c?p B?, Ngành: ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia, chi th?c hi?n ??n ??t hàng (?i?u tra, quy ho?ch, kh?o sát); chi v?n ??i ?ng th?c hi?n các d? án có v?n n??c ngoài; chi th?c hi?n các nhi?m v? ??t xu?t ???c các c?p có th?m quy?n giao.
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay4.     Chi ??u t? phát tri?n g?m: chi ??u t? xây d?ng c? s? v?t ch?t, mua s?m tài s?n c? ??nh, trang thi?t b?; chi th?c hi?n các d? án ??u t? khác theo quy ??nh c?a Nhà n??c.

  1. Các kho?n chi khác.

?i?u 38. Qu?n lý tài chính
1.     Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên tr?c thu?c ?HQG TP.HCM ???c áp d?ng ch? ?? tài chính quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 43/2006/N?-CP ngày 25 tháng 04 n?m 2006 c?a Chính ph? quy ??nh quy?n t? ch?, t? ch?u trách nhi?m v? th?c hi?n nhi?m v?, t? ch?c b? máy, biên ch? và tài chính ??i v?i ??n v? s? nghi?p công l?p.
2.     Xây d?ng quy ch? chi tiêu n?i b? và th?c hi?n qu?n lý tài chính theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

 

Ch??ng VIII
THANH TRA, KI?M TRA, KHEN TH??NG VÀ X? LÝ VI PH?M

?i?u 39. Công tác thanh tra và ki?m tra
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay          Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên th?c hi?n vi?c t? thanh tra, ki?m tra trong n?i b?, gi?i quy?t các khi?u n?i, t? cáo v? vi?c th?c hi?n quy ch?, quy ch? dân ch? c? s?, quy trình t? ch?c các ho?t ??ng giáo d?c - ?ào t?o, v? qu?n lý c?p phát v?n b?ng, ch?ng ch?. Ngoài ra, Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên còn ch?u s? thanh tra và ki?m tra th??ng xuyên ho?c ??t xu?t c?a các c? quan có trách nhi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

?i?u 40.  Khen th??ng và x? lý vi ph?m 
            Khen th??ng
          T?p th?, cá nhân cán b?, viên ch?c, sinh viên, h?c viên c?a Tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên có nhi?u thành tích trong ho?t ??ng h?c t?p, gi?ng d?y, ho?t ??ng NCKH - CGCN, công tác chính tr? - xã h?i, có nhi?u ?óng góp cho s? nghi?p giáo d?c - ?ào t?o, ???c khen th??ng theo quy ??nh c?a Nhà n??c.
          X? lý vi ph?m
Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay          Cán b?, viên ch?c, sinh viên có nh?ng hành vi vi ph?m các quy ??nh c?a quy ch? này thì tu? theo tính ch?t, m?c ?? vi ph?m s? b? x? lý k? lu?t, x? ph?t vi ph?m hành chánh ho?c truy c?u trách nhi?m hình s? theo quy ??nh c?a pháp lu?t. N?u gây thi?t h?i thì ph?i b?i th??ng theo quy ??nh.

 

Ch??ng IX
?I?U KHO?N THI HÀNH

?i?u 41. Trong quá trình th?c hi?n, Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Khoa H?c T? Nhiên có quy?n ki?n ngh? Giám ??c ?HQG TP.HCM xem xét b? sung ho?c s?a ??i ?? quy ch? ???c hoàn ch?nh và sát v?i th?c t? c?a tr??ng.

?i?u 42. Quy ch? này có hi?u l?c k? t? ngày ký. Nh?ng quy ??nh tr??c ?ây trái v?i quy ch? này không còn giá tr?.

?i?u 43. Hi?u tr??ng nhà tr??ng quy ??nh chi ti?t vi?c th?c hi?n quy ch? này.

 

GIÁM ??C

 

 

Nguy?n T?n Phát

cslt.jpg
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.