VI?C LàM - TH?C T?P

Cung c?p???y??? các th?ng tin liên quan ??n vi?c làm
Liên h?: jobs@hcmus.edu.vn

Gia nh?p University Network c?a chúng t?i s? giúp b?n nang cao kh? n?ng tìm ki?m vi?c làm.

Cho dù b?n ?ng tuy?n m?t c?ng vi?c nào ?ó ho?c ??n gi?n là c?p nh?t th?ng tin c?a mình, chúng t?i c?ng lu?n mong mu?n ???c k?t n?i cùng b?n.
- Nh?n th?ng báo vi?c làm m?i phù h?p v?i m?i quan tam c?a b?n.
- C?p nh?t các th?ng tin m?i nh?t v? các c?ng ty hàng ??u.
- Chia s? c? h?i vi?c làm v?i gia ?ình, b?n bè th?ng qua m?ng x? h?i ho?c email.
cslt.jpg
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.