khcn.png

gi?i thi?u

Phòng KH&CN có ch?c n?ng tham m?u, t? v?n và ch?u trách nhi?m tr??c Hi?u tr??ng th?c hi?n qu?n lý khoa h?c công ngh?, các Trung tâm nghiên c?u khoa h?c, các ho?t ??ng nghiên c?u khoa h?c (NCKH) ?? tài các c?p (Ngh? ??nh th?, c?p Nhà n??c, c?p ?HQG, c?p B?, c?p S?, c?p c? s?...), chuy?n giao công ngh? (CGCN), v??n ??m công ngh?, doanh nghi?p công ngh?, các d? án NCKH h?p tác qu?c t? và ph?i h?p v?i các ??n v? trong và ngoài tr??ng ?? t? ch?c các ho?t ??ng KHCN và các ho?t ??ng khác có liên quan.
 1. Ch? trì so?n th?o trình Hi?u tr??ng ban hành các quy ch?, quy ??nh v? qu?n lý công tác NCKH, phát tri?n công ngh? và ch? trì ph?i h?p v?i các Khoa l?p k? ho?ch KHCN. 
 2. Xây d?ng ph??ng h??ng, k? ho?ch và nhi?m v? NCKH - CGCN c?a tr??ng. 
 3. C?n c? vào ngân sách NCKH, ?? xu?t Hi?u tr??ng phân b? kinh phí NCKH và tri?n khai công ngh? hàng n?m cho các ??n v?. 
 4. Theo dõi, ki?m tra vi?c s? d?ng v?n ngân sách NCKH, tri?n khai công ngh?.
 5. Theo dõi và ki?m tra các ??n v? trong tr??ng th?c hi?n k? ho?ch, ti?n ?? và n?i dung nghiên c?u; s? k?t, t?ng k?t các ho?t ??ng khoa h?c theo t?ng h?c k? và n?m h?c; ?? xu?t vi?c khen th??ng các sáng ki?n, phát minh trong l?nh v?c KHCN.
 6. Ph?i h?p v?i các Khoa, Phòng, Trung tâm trong vi?c tìm ngu?n tài tr? ?? t?ng c??ng trang thi?t b? PTN thông qua các d? án ph?c v? cho công tác nghiên c?u khoa h?c. 
 7. Ph?i h?p v?i các ??n v? ph? bi?n thông tin khoa h?c trong và ngoài tr??ng; t? ch?c các h?i ngh? khoa h?c c?a tr??ng.
 8. Ph?i h?p v?i ?oàn thanh niên t? ch?c công tác nghiên c?u khoa h?c sinh viên, theo dõi ho?t ??ng  nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên và gi?i th??ng sinh viên nghiên c?u khoa h?c.
 9. Ph?i h?p v?i các khoa và trung tâm trong vi?c h?p tác KHCN v?i các ??n v? trong và ngoài n??c; tìm hi?u, ch?n l?a ?? án, ch??ng trình, ??i tác có hi?u qu? trình Hi?u tr??ng quy?t ??nh. 
 10. Ph?i h?p v?i phòng T? ch?c - Hành chính qu?n lý và c?p nh?t h? s? lý l?ch khoa h?c c?a cán b?, viên ch?c trong tr??ng. 
 11. Ph?i h?p v?i phòng thanh tra pháp ch? - s? h?u trí tu?  qu?n lý, ??ng ký quy?n s? h?u trí tu?, gi?i pháp h?u ích và th??ng m?i hóa k?t qu? NCKH c?a cán b?, viên ch?c và sinh viên. 
 12. Có trách nhi?m qu?n lý ho?t ??ng c?a các Trung tâm NCKH và CGCN.
 13. Ph? trách m?ng thông tin liên quan ?ê?n các ho?t ?ô?ng KHCN trên trang web/b?n tin c?a tr??ng.
 14. Ph? trách v?n phòng Tòa so?n chi nhánh c?a T?p chí Phát tri?n KH&CN, ?HQG-HCM ti?p nh?n bài g?i ??ng t?p chí và x? lý xu?t b?n Chuyên san Khoa h?c T? nhiên.
 1. PGS. TS. Tr?n V?n M?n -?Tr??ng phòng

E-mail: tvman@hcmus.edu.vn

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?T: (08) 73 089 899/1401

 1. TS. Nguy?n Hoàng Ch??ng -?Phó Tr??ng phòng

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayE-mail: nhchuong@hcmus.edu.vn

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?T: (08) 73 089 899/1401

 1. ThS. V? Th? Mai Thu?n -?Chuyên viên

E-mail: vtmthuan@hcmus.edu.vn

?T: (08) 73 089 899/1400

V?n phòng: F07

 1. CN. H? Ng?c Trang Anh -?Chuyên viên

E-mail: hntanh@hcmus.edu.vn

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?T: (08) 73 089 899/1400

V?n phòng: F07

 1. CN. Nguy?n Hà Th??ng -?Chuyên viên

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayE-mail: nhthuong@hcmus.edu.vn

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?T: (08) 73 089 899/1400

V?n phòng: F07

 1. ThS. Nguy?n Th? Th?o -Chuyên viên
  ph? trách Chuyên san Khoa h?c T? nhiên

Email: thao_bcsan@hcmus.edu.vn

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?T: (08) 73 089 899/1402

V?n phòng: F103

 1. CN. V? Th? Tam Minh -?Chuyên viên
  ph? trách Chuyên san Khoa h?c T? nhiên

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayE-mail: vttminh@hcmus.edu.vn

?T: (08) 73 089 899/1402

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm NayV?n phòng: F103

Bi?u m?u - H??ng d?n

Các m?u h? s? th?c hi?n ?? tài c?p Tr??ng

V?n b?n pháp quy

M?t s? quy ??nh chung v? ho?t ??ng KH & CN

T?p chí

KHOA H?C

T?p chí Phát tri?n Khoa h?c & C?ng ngh?

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

HO?T ??NG KHOA H?C C?NG NGH?


 •  (21/08/2013)
 •  (04/06/2013)
 •  (04/06/2013)
 •  (04/06/2013)
 •  (04/06/2013)
 •  (04/06/2013)
 •  (02/03/2017)
 •  (10/10/2016)
 •  (05/09/2016)
 •  (04/05/2016)
 •  (01/01/2015)
 •  (30/12/2014)
 •  (29/12/2014)
 •  (02/01/2014)
 •  (23/11/2012)
 •  (16/05/2011)
 •  (29/10/2010)
 •  (17/06/2009)
 •  (19/05/2008)
 •  (19/05/2008)
 •  (19/05/2008)
 •  (19/05/2008)
 •  (19/05/2008)
 •  (19/05/2008)

T?p chí Phát tri?n Khoa h?c và C?ng ngh?
Chuyên san Khoa h?c T? nhiên, T?p chí Khoa h?c & C?ng ngh?, ?HQG-HCM

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.