C?U L?C B? KHOA H?C T? NHIêN

.

gi?i thi?u

- Thúc ??y trao ??i ý t??ng và xúc ti?n thành l?p các ch? ?? nghiên c?u liên ngành.

- Tìm ki?m c? h?i k?t n?i gi? các nhà khoa h?c trong tr??ng và các nhà khoa h?c có quan tâm trong và ngoài ?HQG-HCM

- T?ng c??ng giao l?u h?p tác KH&CN và chuy?n giao công ngh? gi?a các nhà khoa h?c Tr??ng ?H KHTN và các doanh nghi?p.

- Ph? bi?n và chia s? thông tin KH&CN, ý t??ng nghiên c?u và công ngh?.

- Thúc ??y ho?t ??ng KH&CN tri?n khai và g?n v?i th?c ti?n.

  • Trình bày và th?o lu?n các v?n ?? KHCN, g?p g? và giao l?u gi?a các nhà khoa h?c c?a các ngành và chuyên ngành khoa h?c khác nhau.

  • Phòng KHCN ph? trách gi?i thi?u N?i dung, công tác t? ch?c và d?n ch??ng trình cho các bu?i sinh ho?t c?a Câu l?c b?.

    - Bu?i sinh ho?t g?m hai ph?n:

    Ph?n m?t: M?t nhà khoa h?c s? trình bày m?t báo cáo t?i ?a là 30 phút v?i ch? ?? KHCN mang tính liên ngành, ?a l?nh v?c ho?c ch? ?? KHCN ???c quan tâm nhi?u. Sau báo cáo, Câu l?c b? s? th?o lu?n chung quanh ch? ?? ?ã ???c trình bày trong vòng 1 gi?.

    Ph?n hai: Câu l?c b? th?o lu?n t? do v? các v?n ?? KHCN trong vòng 1 gi?. (Trong bu?i sinh ho?t có ph?c v? th?c ?n nh? và n??c gi?i khát).

    - Sau m?i bu?i sinh ho?t Phòng KHCN ch?u trách nhi?m vi?t t?ng k?t v? bu?i sinh ho?t (bao g?m các ý t??ng nghiên c?u, các ?? xu?t, các ho?t ??ng KHCN khác… ) và g?i cho các thành viên tham gia bu?i sinh ho?t. Phòng KHCN có trách nhi?m cùng các thành viên quan tâm ??n m?t ý t??ng, ch? ?? c? th? tìm các ph??ng án tri?n khai và ?? xu?t lên Ban giám hi?u ?? có các h? tr? c?n thi?t.

1. GS.TS. Tr?n Linh Th??c, Hi?u tr??ng - Tr??ng ban
2. TS. Tr?n V?n M?n, Tr??ng phòng KHCN - Phó  ban Th??ng tr?c
3. TS. Nguy?n Hoàng Ch??ng, P. Tr??ng phòng KHCN - Phó ban

L?CH SINH HO?T CLB

Image

T?p chí

KHOA H?C

T?p chí Phát tri?n Khoa h?c & C?ng ngh?

Biomedical Research and Therapy

Progress in Stem Cell

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.