TRANG NH?P D? LI?U ONLINE

DANH SáCH SáCH/CH??NG SáCH(*) CHUYêN KH?O
DANH SáCH BàI BáO KHOA H?C XU?T B?N TRêN T?P CHí CHUYêN NGàNH
DANH SáCH BàI BáO ??NG TOàN V?N TRêN K? Y?U H?I NGH?, H?I TH?O

Khi quý th?y cô nh?p d? li?u l?u ý:
B??c 1: Ch?n n?m
B??c 2: Ch?n lo?i d? li?u mình c?n nh?p (sách, hay t?p chí)
B??c 3: ?i?n các thông tin liên quan ??n d? li?u mình c?n nh?p.
C?m ?n quý th?y cô ?ã h? tr?.
L?u ý:
- M?i l?n nh?p cho 1 bài báo, ho?c quy?n sách
- ??i v?i sách: 
1. ?? ngh? ghi rõ lo?i hình sách (sách chuyên kh?o, giáo trình, tham kh?o, h??ng d?n, t? ?i?n,…)
2. ??i v?i ch??ng sách ?? ngh? ghi rõ lo?i hình và tên sách t??ng ?ng
N?m 2020

I.?DANH SáCH SáCH/CH??NG SáCH CHUYêN KH?O N?M 2020


II. DANH SáCH BàI BáO KHOA H?C XU?T B?N TRêN T?P CHí CHUYêN NGàNH N?M 20201.?
2.
3.
4.
5.
6.

III. DANH SáCH BàI BáO ??NG TOàN V?N TRêN K? Y?U H?I NGH?, H?I TH?O?N?M 2020

?

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.