DANH B? ?I?N THO?I N?I B? C?A CáC ??N V?

Danh b? ?i?n tho?i n?i b?

DANH B? ?I?N THO?I N?I B? C?A CáC ??N V? TRONG TR??NG

T?ng ?ài Tr??ng : (028) 62884499 – (028) 73089899

B?m 1 trong 2 s? ?i?n tho?i trên sau ?ó b?m s? 1 r?i b?m s? n?i b?

VP ??NG, ?OàN TH?

S? n?i b?

CáC PHòNG BAN

S? n?i b?

VP. ??ng ?y

1005

P. T? Ch?c Hành Chánh

1111

VP. C?ng ?oàn?????

3900,3901

?????????? Tr?m Y t?

1103

VP. ?oàn TNCS

3910

P. ?ào T?o

1200,1201

PHòNG THí NGHI?M

S? n?i b?

P. ?ào T?o Sau ??i H?c

1300

Phòng TN C?ng Ngh? Ph?n M?m

5900

P. C?ng tác sinh viên

1500,1502

Phòng TN Thi?t K? Vi M?ch

5910

P. Thanh Tra Pháp Ch? và SHTT

1800

Phòng TN Trí Tu? Nhan T?o

5920

P. Qu?n Tr? Thi?t B?

1700,1701

Phòng TN Phan Tích Trung Tam

5930

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?????????? T? qu?n ly c? s? - G? 1

1703

Phòng TN C?ng Ngh? SH Phan T? (A)

5940

?????????? T? gi?ng ???ng – Khu F

1707

Phòng TN V?t Li?u K? Thu?t Cao

5950

P. Kh?o thí và ?BCL

?

CáC KHOA và B? M?N

S? n?i b?

?????? BP ?BCL

3377

KHOA TOáN –TIN H?C

4300

Trực Tiếp Xổ Số Miền Nam Hôm Nay?????? BP Kh?o thí

3370,3371

KHOA SINH H?C & CNSH

4200

P. Khoa H?c C?ng Ngh?

1400

KHOA CNTT

4000

?????????? Phòng t?p chí F.103

1402

KHOA ??A CH?T

4600

P. Quan H? Qu?c T? & QLDA

1900

KHOA V?T LY-V?T LY K? THU?T

4400

P. K? ho?ch – Tài chính

1600

KHOA HóA H?C

4100

P. Th?ng tin - Truy?n th?ng ??????

3355

KHOA ?I?N T? VI?N TH?NG

4500

?????? BP H? t?ng Th?ng tin

3333

KHOA M?I TR??NG

4700

Th? Vi?n Tr??ng

3200

KHOA H?C V?T LI?U

4800

TT. ?ào T?o Qu?c T?

6005

?

?

TT. Ngo?i Ng?????????????????????

6045,6046

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.